Åbos växter

Åbos växter

I Åbo har man av olika orsaker gjort regionala karteringar av växter ända sedan 1600-talet. Bäst känd är Runsalas flora. En kartering av hela stadens flora har dock inte genomförts trots att man vid Botaniska museet planerade en sådan redan på 1990-talet. Av andra städer så har t.ex. Helsingfors, Vanda och Uleåborgs floror redan karterats.

Åbos växtkarteringar kom slutligen igång år 2017 när ca. tio frivilliga experter tog sig ann uppgiften. Projektet koordineras av forskningsstuderande Jussi Lampinen och år 2018 jobbade även två personer finansierade av Turun Yliopistosäätiö med projektet. Arbetet fortsätter nu främst med frivillig arbetskraft.

VARFÖR?

Ett av målen för Åbos karteringsprojekt är att publicera en populärvetenskaplig bok om stadens växter med både utbredningskartor och fotografier. Med hjälp av boken kan man även popularisera botanisk forskning. Ett minst lika viktigt mål är att framställa uppdaterad information om våra växter som kan användas av staden och vid miljöförvaltning, t.ex. förekomsten av hotade arter och invasiva arter, och lokalt viktiga miljöer. Till dessa hör t.ex. sängar, lundskog och förekomster av ädelträd och hassel. Det är speciellt brådskande att dokumentera stadens ängar och klippängar eftersom dessa i snabb takt växer igen p.g.a misskötsel och övergödning eller förstörs när staden utvidgas.

HUR?

Karteringen av Åbos växter baserar sig på enhetskoordinat (KKS) i kvadratkilometers rutor. Det finns 388 av dessa inom (och på) stadens gränser Varje ruta karteras under en eller två arbetsdagar genom att lista alla kärlväxter som hittas markeras på ett fältkort som producerats speciellt för dessa karteringar. Varje ruta behöver antagligen besökas två gånger under en växtsäsong för att få med alla arter. Förutom artlistor utvärderas även hur rikligt arternas förekommer genom ett för ändamålet upplagt klassificeringssystem. För vissa arter sparas även exakta koordinater för varje observation. Informationen sparas sedan de naturvetenskapliga museernas databas KOTKA.

MEDVERKA!

Fram till hösten 2019 har ca. 100 rutor karterats. För många av dessa fattas dock fortfarande de tidigt blommande vårväxterna, men trots det har ca en fjärdedel av hela projektets fältarbete utförts. För tillfället har ca. 15 000 artobservationer (för rutor) och 18 000 punktobservationer sparats i KOTKA. Dessutom har över 1000 observationer sparats av vanliga medborgare via appen iNaturalist. De områden som studerats flitigast är Åbo centrum, området mellan centrum och St. Karins, Hirvensalos nordöstra del, Runosbacken, och, under sommaren 2019, Runsala.

Det finns alltså fortfarande mycket att göra och frivilliga växtkarterare behövs. I samband med karteringarna ordnas karteringsskolning, undervisning i artkännedom och utfärder för växtintresserade. Målet är att få projektet klart fram till år 2029 och fira Åbos 800-års dag med att få resultaten i tryck.

Om du är intresserad av att medverka i karteringarna så ta kontakt med Jussi Lampinen (jilampi@utu.fi).

Du kan välja en ruta och så ger vi dig en karta, fält- och elektronisk blankett. Arbetet är oavlönat men det är givande och roligt, lite som botanisk geocaching!